Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.instamag.sk.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť:

BKOALA LLC, File number 6926201, Account number 130549

Address: 16192 Coastal Hwy Lewes, DE 19958 USA

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením našich postojov k tejto tématike.

2. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb. Kupujúci sa zároveň zaväzuje dodať predávajúcemu prihlasovacie údaje pre Instagramový účet, ktorého sa objednávka týka. Predavajúci sa v tejto veci zaväzuje chránením hesla a neposkytovaním ho tretej strane a osobám mimo technického a marketingového supportu spoločnosti Instamag.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.instamag.sk, a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou  súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 9 týchto Obchodných podmienok.

3. Cena produktov, faktúry

V zhrnutí objednávkového formulára nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.instamag.sk

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení služby. Faktúra je automaticky umiestňovaná po platbe do užívateľského konta, ktoré si kupujúci vytvorí pri objednávke. Prvá faktúra je zasielaná aj elektronicky emailom, každá ďalšia je zasielaná elektronicky emailom len na požiadanie. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Trustpay, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Trustpay.

Možnosti platieb:

a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovým prevodom (momentálne nedostupný) – len na vyžiadanie

6. Opakovaná platba 

V prípade kúpy našich produktov, a to konkrétne balíkov STARTER a ENTERPRISE (+ v čase PROMO akcie akciového balíka) sa zakladajú takzvané opakované platby.

Vytvorením objednávky zákazník súhlasí s opakovanou platbou, a to preštudovaním VOP, na základe čoho dáva súhlas odškrtnutím o preštudovaní a odškrtnutím súhlasu s opakovanými platbami.

Opakovaná platba znamená strhávanie dopredu dohodnutej čiastky z karty kupujúceho predávajúcim, vo vopred dohodnutých intervaloch (1 interval = 30 dní). Balíky STARTER a ENTERPRISE = 1 interval (30 dní) a balík PROMO AKCIA ENTERPRISE = interval 5 dní a následne každých 30 dní.

Údaje na platobnej karte spracováva spoločnosť Trustpay podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátového zabezpečenia vo finančnom sektore).

a) Kedy sa opakovaná platba zakladá
Opakované platby sa zakladajú výhradne pri nákupe balíkov cez web Instamag, a to výhradne pri platbe kartou vo vopred dohodnutých intervaloch. Pri žiadnych ostatných platobných metódach sa opakovaná platba nezakladá.

b) Maximálna čiastka opakovanej platby
Maximálna čiastka opakovanej – 38€ pri balíku STARTER, 98€ pri balíku ENTERPRISE a 8€ pri balíku PROMO AKCIA ENTERPRISE a následne 98€ každý mesiac.

c) Fixnosť opakovanej platby
Platba, ktorú zákazník zaplatí v prvom zúčtovacom mesiaci sa môže navyšovať, prípadne znižovať, po celú dobu využívania tejto služby, a to na maximálne: 98€.

  • v závislosti na nastavení cenovej politiky v čase objednávky klienta

Balík STARTER a balík ENTERPRISE = 1 interval (30 dní).

e) Zrušenie opakovaných platieb
Kupujúci bude môcť kedykoľvek opakované platby zrušiť, bez žiadnych dodatočných platieb, pokút a bez vysvetlenia. Žiadosť o zrušenie opakovaných platieb je potrebné zaslať na email info@instamag.sk minimálne 48 hod. pred realizáciou opakovanej platby. Email info@instamag.sk je jediný možný email, na ktorý je možné zaslať žiadosť o zrušenie opakovaných platieb (iné oznámenie sa neakceptuje)! Po zrušení opakovaných platieb bude mať kupujúci platný balík do konca zaplateného obdobia a následne sa môže kedykoľvek opätovne prihlásiť s vytvorením novej objednávky.

f) Otázky ohľadom opakovaných platieb
Email: info@instamag.sk, prípadne formulár „kontakt“ na stránke www.instamag.sk, podstránka kontakt. Prostredníctvom hociktorej z týchto dvoch ciest môžete písomne požiadať o informácie o opakovaných platbách. Odpoveď, resp. potvrdenie o zrušení dostanete štandardne do 1 pracovného dňa.

g) Objednávateľ má právo vzniesť požiadavku o prerušenie služby Instamag. Ďalej je objednávateľ povinný takúto požiadavku oznámiť odoslaním elektronickej správy na schránku poskytovateľa info@instamag.sk. Poskytovateľ služby Instamag si vyhradzuje právo, a to 2 dni na registráciu žiadosti, následnú odpoveď a deaktiváciu aplikácie INSTAMAG.

7. Komunikácia 

Komunikácia prebieha výhradne emailom – odpoveď na email je štandardne do 24 hod. (počas pracovných dní).

Komunikácia telefonicky v rámci aktívnej kampane (automatizácie), optimalizácie kampane, reportov etc. nie je možná.

8. Zabezpečenie a heslo k Instagramovému účtu

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zdieľať aktuálne heslo k Instagramovému účty, ktorý využí sužby spoločnosti Instamag po celú dobu trvania služby. V prípade zmeny hesla je kupujúci povinný túto zmenu bezodkladne oznámiť na email info@instamag.sk alebo na email osobného marketéra, ktorý je kupujúcemu pridelený. V prípade, že je zmena hesla prevedená a kupujúci o tom spoločnosť Instamag riadne neinformuje, trvanie služby, resp. uhradeného obdobia budú bežať naďalej, avšak efektivita služby bude nulová!

9. Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu, nakoľko však nejde o predaj fyzických produktov, ale ide o predaj informačných technológii a prenájom elektronického softvéru, nevzťahuje sa na službu 14 dňová garancia vrátenia peňazí bez dôvodu.

Dodávateľ však môže v ojedinelých prípadoch pristúpiť na vrátenie finančných prostriedkov objednávateľovi, ak kampaň nebude dosahovať aspoň z časti odhadované výsledky chybou predávajúceho. Aj v takom prípade si však dodávateľ môže účtovať poplatok vo výške min. 90% zo zaplatenej sumy, ktorý poslúži ako vykrytie reálne vynaložených nákladov na spustenie a prevádzku kampane, jej optimalizáciu, bezpečné odpojenie konta a iného servisu spojeného so službou.

Objednávateľ zašle žiadosť o odstúpenie na email info@instamag.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti.

Objednávateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy na základe výsledkov automatizácie softvéru Instamag ak tento funguje správne . Uvádzané nárasty sledujúcich v platnom cenníku sú orientačné a individuálne a závisia od kvality obsahovej stránky daného klienta a jeho vizuálnej, textovej a ostatnej prezentácie.

10. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené (najčastejšie na základe updatu sociálnej siete Instagram, na ktorej fungovaní a pravidlách náš softvér a poskytovanie služby zavisí).

11. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke (prihláške) produktu, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť. V takom prípade zasielanie informačných emailov ukončíme. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť  aj  pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu (Instamag ako spoločnosť doposiaľ neposielal informačné maily a ani posielať nebude). Táto stať slúži len ako povinnosť skompletizovať Obchodné podmienky.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.03.2022. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.