Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.instamag.sk.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť KickIT s.r.o., T. Vansovej 1600/4, 010 08 Žilina IČO: 51052512, DIČ: 2120579516. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením našich postojov k tejto tématike.

2. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.instakral.sk, a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou  súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 9 týchto Obchodných podmienok.

3. Cena produktov, faktúry

V zhrnutí prihlášky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.instamag.sk

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňová doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti platieb:

a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovým prevodom

6. Opakovaná platba 

V prípade kúpy našich produktov, a to konkrétne balíkov STARTER a ENTERPRISE (+ v čase PROMO akcie akciového balíka) sa zakladajú takzvané opakované platby.

Opakovaná platba znamená strhávanie dopredu dohodnutej čiastky z karty kupujúceho predávajúcim, vo vopred dohodnutých intervaloch.

Údaje na platobnej karte spracováva spoločnosť GoPay podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátového zabezpečenia vo finančnom sektore).

a) Kedy sa opakovaná platba zakladá
Opakované platby sa zakladajú výhradne pri nákupe balíkov cez web Instamag, a to výhradne pri platbe kartou, v mesačných intervaloch. Pri žiadnych ostatných platobných metódach a platobných intervaloch sa opakovaná platba nezakladá.

b) Maximálna čiastka opakovanej platby
Maximálna čiastka opakovanej platby bude suma, ktorú kupujúci zaplatí za prvý platený mesiac. Bude to maximálne 49€ pri balíku STARTER a 119€ pri balíku ENTERPRISE, no ak produkt kupujúci zakúpi v zľave, môže to byť aj menšia čiastka (PROMO akcia).

c) Fixnosť opakovanej platby
Platba, ktorú zákazník zaplatí v prvom zúčtovacom mesiaci je fixná a nebude sa navyšovať, ani znižovať, po celú dobu využívania tejto služby.

d) Dátum a frekvencia strhávania opakovanej platby
Dátum strhávania opakovanej platby nie je stanovený na presný deň, závisí od dátumu, kedy sa kupujúci zaregistroval a produkt po prvý krát nakúpil. Frekvencia strhávania opakovanej platby je nastavená na mesačné intervaly. Kupujúcemu bude teda čiastka strhnutá vždy v deň, kedy nakúpil, v ďalšom príslušnom mesiaci.

e) Zrušenie opakovaných platieb
Kupujúci bude môcť kedykoľvek opakované platby zrušiť, bez žiadnych dodatočných platieb, pokút a bez vysvetlenia. Žiadosť o zrušenie opakovaných platieb je potrebné zaslať na email info@instamag.sk minimálne 24 hod. pred realizáciou opakovanej platby. Po zrušení opakovaných platieb bude mať platný balík do konca zaplateného obdobia a následne sa môže kedykoľvek opätovne prihlásiť s vytvorením novej objednávky.

f) Otázky ohľadom opakovaných platieb
Email: info@instamag.sk, tel. kontakt 0918 280 953, prípadne formulár „kontakt“ na stránke www.instamag.sk, podstránka kontakt. Prostredníctvom hociktorej z týchto troch ciest môžete požiadať o informácie o opakovaných platbách. Odpoveď, resp. potvrdenie o zrušení dostanete do max 24. hodín.

g) Objednávateľ má právo vzniesť požiadavku o prerušenie služby Instamag. Ďalej je objednávateľ povinný takúto požiadavku oznámiť odoslaním elektronickej správy na schránku poskytovateľa info@instamag.sk.  Poskytovateľ služby Instamag si vyhradzuje právo, a to 48 hodín na registráciu žiadosti a následné posúdenie (vyhovenie, zamietnutie). Pokiaľ bude žiadosť schválená, služba Instamag bude vypnutá nasledujúce kalendárne/platobné obdobie, a to odo dňa informovania objednávateľa emailom. V prípade požiadavky objednávateľa o okamžité ukončenie poskytovania služby bude odpočítaný manipulačný poplatok 39 eur, ktorý je reálnym nákladom dodávateľa v rámci poskytnutia softvérového riešenia, vynaloženého času v rámci napájania kontá, analýzy, optimalizácie, reportingu, bezpečného odpojenia konta a pod.

7. Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

8. Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci nemá právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu, nakoľko nejde o predaj fyzických produktov, ale ide o predaj informačných technológii a prenájom elektronického softvéru, na ktorý sa 14 dňová garancia vrátenia peňazí nevzťahuje.

Dodávateľ môže v ojedinelých prípadoch pristúpiť na vrátenie finančných prostriedkov objednávateľovi, ak kampaň nebude dosahovať aspoň z časti odhadované výsledky, prípadne objednávateľ nebude so službou ako takou spokojný. V takom prípade si však dodávateľ účtuje poplatok vo výške 39 eur, ktorý poslúži ako vykrytie reálne vynaložených nákladov na spustenie a prevádzku kampane.

Objednávateľ zašle žiadosť o odstúpenie od zmluvy na email niektorého z pracovníkov Instamag-u, prípadne na všeobecný email info@instamag.sk.
Objednávateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy na základe výsledkov automatizácie softvéru Instamag. Uvádzané nárasty sledujúcich v platnom cenníku sú orientačné a individuálne a závisia od kvality obsahovej stránky a daného klienta.

9. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. 

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke (prihláške) produktu, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázi predávajúceho a to spoločnosti KickIT s.r.o., T. Vansovej 1600/4, 010 08 Žilina IČO: 51052512, DIČ: 2120579516., ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre nevyhnutné potreby spojené s odbavením objednávky podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť. V takom prípade zasielanie informačných emailov ukončíme. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť  aj  pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.